Washington Corncob Smoking Pipe - Bent

Washington Corncob Smoking Pipe - Bent

Item # 5608
Price: $7.95
Qty:Standard Shipping for US, FPO & APO 3-8 Days Free for TLC/Gold Members
Standard Shipping for US, FPO & APO 3-8 Days $6.95/order + $.95/lb for Non-Members
Standard Shipping for Canada 1-2 Weeks $7.00/order for TLC/Gold Members
Standard Shipping for Canada 1-2 Weeks $8.95/order + $2.00/lb for Non-Members
Next Day Air for US 1 Day $51.95-$71.95/order + $.95/lb
2nd Day Air for US 2 Days $21.95-$41.95/order + $.95/lb